Bij onze galerie kunst kopen is een goede manier om een kunstverzameling te beginnen. Wij hebben bijna alle kunstvormen die je zoekt en voor een aangename prijs. Schilderijen, fotowerken, keramiek, mixed media, maar ook boeken: romans, dichtbundels, kunstboeken en geschiedenisboeken. Al meer dan 15 jaar biedt de Kop prachtige kunst in al haar vormen aan. Nu dus ook online.

Schilderijen van o.a. Jopie Mellema, Harm Jonker, Ellen van Putten, Gea Nagel, Jan Kroeze en Angela Delsasso. Dit is slechts een handvol van alle kunstenaars die werk in onze winkel hebben staan. Nu ook van Norbert Wille en Lars de Ruyter wondermooi werk te vinden.

Saskia Keyer hoort in elk zichzelf respecterende kunstwinkel thuis. Gelukkig hebben wij werk van haar staan, ook van anderen, en niet in de laatste plaats van Joop Koopman. Daarnaast is er prachtig keramiek van Ranni Mazliah, een kunstenaar voor wie "mooi" nooit genoeg is.

Romans, kunstboeken, geschiedenisboeken en dichtwerken. Mooi, fraai en origineel werk van schrijvers uit de IJmond.

Onder deze noemer vallen kunststukjes die leuk zijn om cadeau te geven, zomaar, of om zelf te houden omdat het zo grappig is. Denk hierbij aan wolwerk van Christie Greeve en presse papiers van Diny van Ombergen.

Verf, penselen, canvassen, potloden: kijk rond in onze voorraad. Mocht je iets niet vinden waar je naar op zoek bent, geef dit door en wij gaan erachter aan.

De naam dekt de lading.

Zoek je iets speciaals of heb je vragen over een bepaald werk, vul dan onderstaand formulier in. Wij komen dan spoedig met een reactie.

Algemene voorwaarden


Het kunstaanbod

1. Het kunstaanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is gedetailleerd zodat de consument een goed beeld krijgt van hetgeen aangeboden wordt. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. 

2. Alle afbeeldingen en gegeven specificaties zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3. De aanbieder kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

4. Elk aanbod bevat informatie die de consument duidelijk inzicht geeft wat bij aanvaarding van een verkoopovereenkomst de rechten en verplichtingen zijn. Dit betreft onder meer:

  • de prijs inclusief belastingen;

  • de eventuele kosten van verzending;

  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, alsook de termijn waarbinnen de aanbieder de prijs garandeert;

  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

 

De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen van het daarvan verschuldigde saldo.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de anbieder langs elektronische weg de ontvangst van deze aanvaarding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de aanbieder is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de aanbieder passende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de aanbieder passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

De prijs

1. Gedurende de vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd.

2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn btw vrij.

3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de aanbieder niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Garantie

1. De aanbieder staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het kunstaanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. 

2. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na levering aan de aanbieder te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

3. De garantietermijn van de aanbieder is 1 jaar. De aanbieder is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

4. De garantie geldt niet indien:

  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld;

  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Klachtenregeling

1. De bij de aanbieder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, ontvangt de consument binnen deze periode van 14 dagen een indicatie wanneer hij/zij een uitvoeriger antwoord kan verwachten.

2. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

3. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl). Deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen. De uitspraak hiervan is bindend en zowel aanbieder als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de aanbieder, zal deze naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen danwel repareren.

Geschillen

In geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 

Privacy

Kunst OntmoetingsPlek van Wijk aan Zee, bekend als de Kop van WaZ, kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten danwel omdat u  deze zelf verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website. De Kop van WaZ kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Bankrekeningnummer

Waarom de Kop van WaZ deze gegevens nodig heeft:

De Kop van WaZ gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst vanwege online verkoop van haar producten.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om telefonisch contact met u op te nemen danwel u schriftelijk/per e-mail te kunnen benaderen.

Hoelang worden uw gegevens bewaard

De Kop van WaZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

​Er kan een mogelijkheid bestaan dat de Kop van WaZ uw persoonsgegevens verstrekt als zij hiertoe verplicht is als gevolg van een rechterlijk bevel of een andere wettelijke verplichting, of als wij van mening zijn dat het noodzakelijk is ter verdediging van onze rechten, bijvoorbeeld om illegale activiteiten of inbreuken op ons beleid te voorkomen of te bestrijden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kopvanwaz.org. De Kop van WaZ zal zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie op uw verzoek geven.

 

Disclaimer

Copyright

De Kop van WaZ biedt aan belangstellenden informatie op deze website aan. Wij behouden, echter, de copyright van deze pagina en op alle overige teksten, afbeeldingen en andere onderdelen op en van deze paginas. Mocht u iets van deze teksten en afbeeldingen aan derden willen distribueren dan dient u toestemming aan de Kop van WaZ te vragen. Voor persoonlijk gebruik is het toegestaan deze website danwel onderdelen ervan in originele vorm naar uw computer te kopiëren. Ook is het toegestaan deze website danwel onderdelen ervan, naar derden te sturen, met bronvermelding.